Ing. Pawera Tomáš

"Pohodlná projekce pro Vaše potřeby!"

O mě

Jsem Ing.Tomáš Pawera a zabývám se poskytováním kvalitních a spolehlivých služeb v oblasti projekčních prací a inženýrské činnosti. Mým cílem je poskytovat profesionální servis, řešení v oblasti projektů pozemních staveb, energetiky a bezpečnosti práce na staveništi, které Vám pomohou dosáhnout vašich cílů.

Číst dále

Služby

Poskytování služeb v koordinaci BOZP na staveništi.

Koordinátor bezpečnosti práce (BOZP) na staveništi, včetně vypracování plánu BOZP na staveništi:

- výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi při přípravě i realizaci stavby dle zák.č.309/2006 Sb.(případně zajištění technického dozoru na stavbě renomovanou formou

- praktické provádění posouzení rizik ve smyslu § 102 ZP

- provádění pravidelné kontrolní činnosti ve smyslu § 102, odst.3 ZP


Inženýrská činnost

- Zajištění stanovisek správců sítí
- Zajištění stanovisek dotčených orgánů
- Zajištění územního a stavebního povolení
- Zajištění kolaudačního rozhodnutí

Projekce pozemních staveb

Zpracuji pro Vás projektovou dokumentaci na všech úrovních pro novostavby, stavební úpravy - rekonstrukce, modernizace, přístavby a nástavby staveb tohoto charakteru:
- Architektonické studie
- Studie proveditelnosti
- Projektová dokumentace ve všech stupních (DUS/DUR,DOS/ DSP, DVZ, DPS, DSPS, ZDS. DBP)
- Pasporty staveb – zaměření stávajícího stavu, digitalizace


Poradenská činnost EKIS-M

Energetické poradenství EKIS je BEZPLATNÁ SLUŽBA pro veřejnost, která slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie.

Určena je občanům, veřejné správě, podnikům a podnikatelům. Odborné konzultace poskytují Energetická konzultační a informační střediska - EKIS, která jsou zastoupena ve všech krajích ČR. Poradenství zde vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT.

Energetika

Zpracování průkazů energetické náročnosti budovy, posudky NZÚ.

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) je dle novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií nezbytným podkladem při stavbě, rekonstrukci, prodeji a pronájmu všech typů nemovitostí. Od určité velikosti a typu nemovitosti je nezbytný i při samotném vlastnictví. Pro vystavení průkazu PENB mám potřebnou kvalifikaci, oprávnění i zkušenosti.  


Výkon technického dozoru staveb

Sleduji celý průběh stavby včetně finančního plnění a zajistím, aby fakturace vašeho dodavatele odpovídaly provedeným pracím a rozpočtu. Dohlédnu zejména na to, že fakturované práce jsou provedeny kvalitně.

Energeticko-dotační poradenství NZÚ light

Zajisťuji základní stupeň energeticko-dotačního poradenství pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou a administrativní podporu klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light, která povedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů.
Předmětem služby je poskytování základní energetické osvěty a administrativní podpory klientům z programu Nová zelená úsporám Light.

Chcete mě kontaktovat?

Vytvořte si webové stránky zdarma!